• sk

Zásady pro zpracování osobních údajů

Kdo je správce údajů?

BESINS HEALTHCARE CZECHIA S.R.O.
Rybná 678/9
Praha 1 – Staré Město 110 00

IČO: 03253261
DIČ: CZ03253261
e-mail: ogestan.cz@besins-healthcare.com

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete na základě vyplnění formuláře z našich webových stránek, uzavřením smlouvy, nebo jiným přímým a nepřímým kontaktem s Vámi. Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jakékoliv údaje, které jsou spojeny s určitým člověkem, a mohou vést k jeho přímé identifikaci.

Zpracováváme následující kategorie údajů (rozsah údajů se může lišit dle služeb, jaké u nás využíváte):

  • Identifikační údaje: titul, jméno a příjmení, IČ, DIČ, bydliště, adresa podnikání, fakturační adresa
  • Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, adresy na sociálních sítích
  • Fakturační a platební údaje: informace o číslech účtu a platební metodě, údaje o přijatých platbách a dlužných částkách, údaje o platební morálce
  • Informace o využívaných službách/produktech: poskytované produkty či služby
  • Cookies a analytické nástroje: více v oddíle Cookies níže
  • Fotografická dokumentace, reference: pouze na základě vašeho souhlasu a do doby, než souhlas sami odvoláte.

K jakým účelům údaje zpracováváme?

Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů nebo z důvodů našich jiných oprávněných zájmů, pro naše vnitřní potřeby a pro marketingové a obchodní účely.

Zpracování z titulu oprávněného zájmu správce

Poskytování produktů a služeb zahrnující jejich vyúčtování a doručení

Poskytování produktů a služeb na základě uzavřeného smluvního vztahu, které zahrnuje i doplňkové služby, konzultace/poradenství, včetně jejich vyúčtování, řízení vztahů se zákazníky a zasílání souvisejících zpráv/notifikací/potvrzení, řešení případných reklamací, změn uzavřené smlouvy a poskytování péče zákazníkům při využívání služeb atp.

Plnění zákonných povinností

Povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které ukládají povinnosti zpracovávat osobní údaje jako součást určité dokumentace (vedení účetnictví). Rozsah zpracovávaných údajů vždy vyplývá z platných právních předpisů.

Doba, po jakou údaje zpracováváme?

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu, údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, kterou udávají příslušné zákony.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v tomto dokumentu.

Právo na přístup k údajům

Máte právo vyžádat si přehled údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu údajů

Máte právo na aktualizaci a doplnění údajů.

Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud jste nám poskytli údaje, jejich zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně, máte právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Komu můžeme údaje zpřístupnit?

Údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze správci (včetně jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost, a zpracovatelům. Zpracování osobních údajů pro nás provádějí pouze zpracovatelé, kteří s námi mají uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou schopni technicky a organizačně zajistit ochranu předávaných údajů.

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách.

Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie. Žádná z našich cookie nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu.

Webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně smazat, blokovat nebo zcela zakázat. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek.

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a doplňovat.

Poslední aktualizace 2.12.2019

  • sk